Vedtægter for Asaa Borgerforening

Således vedtaget den 5. februar 1991
Renskrevet den 24. april 1996
Revideret den 18. marts 1997
Revideret den 1. april 1998
Revideret den 30. marts 2000
Revideret den 31. marts 2005
Revideret den 30. maj 2007
Revideret den 21. marts 2012
Revideret den 20. marts 2013
Revideret den 16. marts 2022

§ 1. Navn, Formål og hjemsted.
Foreningens navn er Asaa Borgerforening. Dens formål er at planlægge, fremme og støtte det praktiske, kulturelle og turistmæssige liv i Asaa til gavn for byens og omegnens beboere.
Foreningens hjemsted er Asaa.

§ 2. Medlemmer.
Enhver myndig person indenfor foreningens naturlige område kan optages som medlem.
Medlemskab opnås for 1 år ad gangen ved betaling af kontingent.

§ 3. Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts. Tidspunkt for generalforsamlingen samt dagsorden bekendtgøres senest 14 dage før ved opslag på foreningens hjemmeside.
Desuden kan nyhedsmail samt øvrige elektroniske formidlingsplatforme anvendes.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent
– Beretningsaflæggelse
– Regnskabsaflæggelse for det forløbne kalenderår
– Valg af bestyrelse og suppleanter (2 stk.)
– Valg af revisorer og suppleanter (2 stk.)
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt

På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer stemmeret med én stemme pr. medlemskort.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Generalforsamlingsbeslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget de i § 8 og § 9 omhandlede forhold.
Ved stemmelighed er et forslag bortfaldet.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter anmodning herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således af der hvert år er hhv. 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med nærværende vedtægts bestemmelser.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp til foreningens regnskab, opkrævning af kontingent og andet, den måtte finde nødvendigt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede og bestyrelsesmødet er indkaldt med 8 dages varsel.
Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og nedsætter de nødvendige udvalg. Der skal føres protokol over bestyrelsens beslutninger.
Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.
Foreningen tegnes i fællesskab af formand og kasserer.

§ 5a. Midler fra Asaa Camping A/S
Formuen fra likvideringen af Asaa Camping A/S – oprindeligt kr. 1.230.689 – skal sikres ved deponering/anbringelse på én eller flere spærrede konti, eller der kan efter bestyrelsens skøn endvidere anbringes midler i obligationer på spærret depot og efter rådgivning af bankrådgiver.
Der kan alene frigives beløb fra konti/formuen/depot ved godkendelse på ekstraordinær generalforsamling, og kun til projekter under Asaa Borgerforenings virkeområde.
Godkendelse opnås ved simpelt stemmeflertal.
Anvendelse af midler fra Asaa Camping A/S kræver underskrifter fra formand, næstformand og kasserer. Det aktuelle beløb på kontoen skal altid fremgå af regnskabet.
Konti/formuen/depot kan ikke gøres til genstand for pantsætning eller på anden måde handlinger, der indskrænker bestemmelsen i nævnte § 5a.
Det er den til en hver tid siddende bestyrelses ansvar, at § 5a overholdes.
Formuen placeres til højest mulig forretning med normal risici og banketik efter bestyrelsens og bankens bedste skøn.
Bestyrelsen kan frit disponere over det årlige afkast.

§ 6. Revision
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer for to år ad gangen. Revisorerne er skiftevis på valg hvert andet år.
Revisorerne kan forlange regnskabet forelagt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Revisorerne skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabet og påse, at de opførte beholdninger er til stede.
Regnskabet skal godkendes på generalforsamlingen.

§ 7. Hæftelse.
Asaa Borgerforening hæfter alene med foreningens formue. Der påhviler ikke det enkelte medlem eller medlem af bestyrelsen nogen form for personlig hæftelse.
Dog kan bestyrelsen drages til ansvar, hvis denne handler groft uagtsomt.

§ 8. Vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan kun vedtages, når der i indkaldelsen til generalforsamlingen står anført, hvilken paragraf det vedrører og i hovedoverskrift, hvad den enkelte paragraf vedrører, og kun såfremt 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 9. Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske ved, at to på hinanden følgende generalforsamlinger godkender dette med 3/4 stemmeflertal af samtlige foreningens medlemmer på den første opløsningsgeneralforsamling.
Anden opløsningsgeneralforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødte ved simpelt stemmeflertal. Der skal være mindst 14 dage mellem de to generalforsamlinger.
I tilfælde af foreningens opløsning kan formuen kun anvendes til formål, der er skitseret i foreningens formålsparagraf. Disse formål skal vedtages på de to opløsningsgeneralforsamlinger med almindeligt stemmeflertal.